Introduktion

Att installera en parabol är lite svårare än att rikta in en antenn, men inte så svårt att en antenninstallatör behöver anlitas. Med rätt verktyg (och lite tålamod) går det att fixa på egen hand. Detta kapitel innehåller en guide över hur installationsprocessen går till.

Hitta en lämplig plats

Det första steget i installationen av en parabol är att hitta en lämplig plats. Parabolen behöver inte monteras högt, men den måste ha ett fritt söderläge. En lämplig plats kan vara på taket, en skorsten, en vägg, ett balkongräcke eller i vissa fall till och med på marken.Parabolen måste ha fri sikt mot söder.

När en bra plats är funnen är det viktigt att kontrollera att parabolen har fri sikt mot satelliten och inte skyms av träd eller byggnader. Det går att göra en enkel överslagsberäkning för att kontrollera om sikten är fri eller inte. Räkna med att avståndet till hindret (t.ex. ett träd) ska vara minst tre gånger hindrets höjd. Använd annars gärna elevationskalkylatorn för hinder hos Satlex Digital för exakt beräkning. Tänk också på att träd och buskar växer och blir högre med tiden.

Kalkylator för hinder:  www.satlex.net/sv/elobst_calc.html

Montering

Kontrollera att paraboltallriken inte har bucklor eller är skev innan monteringen ­påbörjas. Var noga med att montera antennen i rakt söderläge och att underlaget (­väggen eller maströret) är helt lodrätt. Detta kan kontrolleras med ett vattenpass. Börja sedan med att sätta parabolen på plats, men dra ännu inte åt skruvarna hårdare än att parabolen går att vinkla i höjd- och sidled med lättare handkraft.

Grovinställningar

Påbörja grovinställningarna genom att först ställa in elevationsvinkeln (höjdvinkeln). För detta används parabolens inbyggda gradskiva. När den rätta elevationsvinkeln är funnen (enligt gradskivan) kan skruven för höjdinställning spännas ytterligare något. Azimuthvinkeln (sidvinkeln) ställs in genom att rikta parabolen åt söder med någon grads justering mot öster eller väster beroende på vilken satellit som sökes. Vilken ­elevationsvinkel respektive azimuthvinkel som är rätt beror på var parabolen installeras rent geografiskt (se vinkelkartor längre fram i detta kapitel).Använd parabolens gradskiva för att ställa in elevationsvinkeln (höjdvinkeln).

Tips!
Tänk på att om du står bakom antennen och vrider den åt vänster, så riktas parabolen öster ut. Rätt position hittar du enklast med hjälp av en kompass.

Finjustering

För att hitta den slutliga och exakta positionen behövs en satfinder. Det är ett enkelt instrument som visar med mätarutslag och/eller ljudsignal när installatören hittar ­satelliten. Satfindern kopplas in mellan mottagaren och LNB:t. För att den ska fungera måste digital-TV-mottagaren vara påslagen. Mottagaren spänningsmatar nämligen 13-18 V på kabeln, vilket driver satfindern och aktiverar LNB:t.

Obs! Slå inte på digital-TV-mottagaren innan inkopplingen är klar. Det föreligger risk för kortslutning vid inkoppling av F-kontakter (ifall mittledaren kommer i kontakt med skärmen).En enkel och en avancerad variant av satfinder.Inkoppling av satfinder

När inkopplingen av satfindern är klar och mottagaren är påslagen kan ­finjusteringarna påbörjas. Börja med att vrida på satfinderns känslighetsinställning till läget där ­ljudsignalen/utslaget precis försvinner. Vrid därefter parabolen i sidled tills instrumentet ger maximalt utslag. Vrid då ned känsligheten på satfindern igen och fortsätt att justera tills det inte går att nå högre utslag. Om det inte blir något utslag alls kan det även behövas en justering i höjdled. När positionen som ger högst utslag på satfindern är funnen kan parabolen spännas fast till fullo. Det finns en liten risk att mottagningen påverkas i samband med detta då parabolen kan råka vridas minimalt i samband med att parabolen spänns fast.

Avsluta parabolinstallationen med att ställa in rätt skew-vinkel (se  TV-teknik 7.5). ­Detta görs genom att vrida LNB:t lagom mycket motsols i förhållande till vertikalplanet. ­Normal vinkel är 0-7° beroende på satellit och geografisk plats. Exakta skew-vinklar redovisas på Satlex Digital.

Satlex Digital installationskalkylator:  www.satlex.net/sv/azel_calc.html

Kontrollera slutligen vad digital-TV-mottagaren visar i signalstyrka och signalkvalitet. Om den visar bra värden ska allt fungera. Om något verkar vara fel kan det bero på att parabolen är inriktad mot fel satellit. Med tanke på att Thor 1°W och Astra 5°E (Sirius) ligger ganska nära varandra är det lätt hänt att råka ställa in parabolen på fel satellit. Då är det bara att börja om och fortsätta sökningen i sidled (elevationsvinkeln är redan funnen).

Installation av parabol med flera LNB:n

Nordenparabol

Installation av en nordenparabol inleds med att rikta in parabolen mot Thor 1°W. När detta är klart monteras LNB:t för Astra 5°E (Sirius) på sidmatningsarmen. Många ­sidmatningsarmar har fasta positioner med 6° mellan LNB:na, vilket gör det betydligt enklare att rikta in och finjustera det sidmatade LNB:t. Det är nämligen 6° mellan Thor 1°W och Astra 5°E (Sirius).